Algemene voorwaarden

V6 22-02-2023 | 11:37:55

Neem voordat je start de onderstaande (actie)voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van kominactie.mlds.nl  - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden:

Actie voorwaarden

 1. Ik ga actie voeren ten bate van de Maag Lever Darm Stichting en ik houd bij de organisatie van mijn actie of evenement rekening met de doelstellingen van de Maag Lever Darm Stichting
 2. Ik geef alles wat ik verdien met deze actie aan de Maag Lever Darm Stichting en ben transparant over eventueel gemaakte kosten.
 3. Ik gebruik het officiële actievignet ‘Een actie voor de Maag Lever Darm Stichting’ in mijn communicatiemiddelen tot het einde van mijn actie en ik verander dat niet. Ik maak geen gebruik van het logo van de Maag Lever Darm Stichting in mijn uitingen. In de naam van mijn actie of evenement wordt de Maag Lever Darm Stichting niet gebruikt.
 4. Alle publicaties waarin de Maag Lever Darm Stichting wordt genoemd of waar het officiële actievignet van de stichting op wordt gebruikt, dien ik ter goedkeuring aan de stichting voor te leggen door deze te mailen naar acties@mlds.nl
 5. Zodra ik mijn actie heb voltooid stort ik de opbrengst op mijn actiepagina via het platform of maak ik de opbrengst per omgaande over op rekeningnummer  NL70 INGB 0000 0027 37.
 6. Ik organiseer de activiteit zelf en voor eigen risico. Ik ben eindverantwoordelijk. Ik communiceer transparant over de actie naar de Maag Lever Darm Stichting toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Ik maak duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór de Maag Lever Darm Stichting wordt georganiseerd en niet dóór of mét de Maag Lever Darm Stichting wordt georganiseerd. 


  Overige bepalingen

 7. Let op dat je ons actieteam tijdig inlicht als er op enige manier pers betrokken wordt bij je actie.
 8. Er zijn een aantal bedrijven waar de Maag Lever Darm Stichting om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt of waar geen directe relatie mag mee worden gelegd in de samenwerking of sponsoring van de actie of het evenement. Het gaat om de seksindustrie, de alcoholindustrie, de wapenindustrie, de tabaksindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, en extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie. Informeer bij twijfel bij ons actieteam (acties@mlds.nl)
 9. Door het organiseren van een actie vóór de Maag Lever Darm Stichting neem je de verplichting op je om geen schade toe te brengen aan de goede naam, het imago en de reputatie van de Maag Lever Darm Stichting. Daarbij moet je gedurende de looptijd van je actie de Maag Lever Darm Stichting zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die een ongunstig effect kan hebben op de goede naam, het imago en de reputatie van de Maag Lever Darm Stichting.  
 10. De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht een actie of evenement van haar platform/website te verwijderen indien zij dat nodig acht.


Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Maag Lever Darm Stichting. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Een ieder die gebruik maakt van de Maag Lever Darm Stichting - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Maag Lever Darm Stichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de Maag Lever Darm Stichting, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Maag Lever Darm Stichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website de Maag Lever Darm Stichting zullen Maag Lever Darm Stichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Maag Lever Darm Stichting geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Maag Lever Darm Stichting daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Maag Lever Darm Stichting en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Maag Lever Darm Stichting wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: acties@mlds.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website de Maag Lever Darm Stichting jonger is dan 16 jaar, zal Maag Lever Darm Stichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Maag Lever Darm Stichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Maag Lever Darm Stichting en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Maag Lever Darm Stichting en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.